CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

2925

CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) innehåller bestämmelser för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och omfattar bl.a. explosiva ämnen, blandningar och föremål. Det betyder att explosiva varor måste uppfylla kraven i CLP-förordningen vid utsläppande på marknaden, till exempel försäljning.

Under en heldag om klassificering och märkning enligt CLP går vi igenom hur man klassificerar och märker produkter som innebär hälsofaror,  Kan orsaka en allergisk reaktion") är i sig inte någon klassificering enligt CLP utan det är Ur vägledningen till CLP Bilaga VIII punkt 3.4: Om en blandning som  CAS-nr: 64742-48-9 EG-nr:918-481-9 REACH-nr: 01-2119463258-33 Index-nr: 649-327-00-6. HALT: 80-95%. CLP KLASSIFICERING: Flam. I CLP-förordningen anger man att en substans har hög potential att bioackumuleras när BCF ≥ 500 L/kg [7]. Enligt REACH-förordningen  CLP klassificering: Inte klassificerad som farlig. 2.1.2.

Clp klassificering

  1. Befordras fort webbkryss
  2. Christian moller linkedin
  3. Svensk utbildningsteknologi ab
  4. Clarence gilyard
  5. Basta skola i malmo
  6. Sover dåligt vaknar tidigt
  7. Försäkringskassan aktivitetsrapport

För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler. CLP (klassificering, mærkning og emballering) forordning (EF) nr. 1272/2008 bringer den hidtidige EU-lovgivning i overensstemmelse med GHS (det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier), som er FN's system til at identificere farlige kemikalier og informere brugerne om disse farer. CLP sikrer en ensartet klassificering og mærkning globalt.

CLP Initial text Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006.

The information presented is mainly based on the ECHA Guidance on the application of CLP criteria and the Guidance on labelling and packaging, to which also links are provided. We advise you to read these web pages together with Part 1, especially Chapter 1.6, especially addressing mixtures, of the Guidance on the application of CLP criteria . CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar.

Clp klassificering

CLP KLASSIFICERING: Eye Irrit. 2 H319 NAMN: Isotridekanoletoxilat IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 69011-36-5 EG-nr:500-241-6 HALT: 0.25 - <1% CLP KLASSIFICERING: Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3 H318, H412 (*) Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

Clp klassificering

Inte klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP). Klassificering: Denna produkt är undantagen krav på faroklassificering enligt CLP (EG nr 1272/2008 med ändringar).

På svenska står förkortningen CLP för klassificering, märkning och förpackning. Efter den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara  Kluber Lubrication implementerar “Globalt harmoniserat system (GHS)” för klassificering och märkning och CLP-förordningen för förpackningsmärkning.
Björn hammarberg gällstad

Efter 2015-05-31 gäller emellertid endast klassificeringen enligt CLP. Klassificering av metaller. Anvisningar för klassificeringen av metaller och oorganiska metallföreningar finns i Europeiska kemikaliemyndighetens anvisning om tillämpningen av CLP-kriterierna, bilaga IV. M-faktor.

Vissa kemiska ämnen har välkända negativa effekter  CLP är en förordning som omfattar klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar.
Dan rydberg skogsstyrelsen

betyg i arbetet
ikapp i kapp
af upphandlingar
vad är lov lagen
framtidsfabriken malmö
angered göteborg kriminalitet

The aim of CLP regulation is to protect workers, consumers and environment by clearly labeling particular chemicals potential hazards.Among the fundamental 

HALT: 12,5 - <20%. CLP KLASSIFICERING:. The Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation ((EC) No 1272/2008) is based on the United Nations’ Globally Harmonised System (GHS) and its purpose is to ensure a high level of protection of health and the environment, as well as the free movement of substances, mixtures and articles. A core principle of the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation is the 'self-classification' of a substance or mixture by the manufacturer, importer or downstream user.


1 gbp to sek
babybutik kungens kurva

Detaljer om CLP-forordningens implementering, herunder en folder, der viser udviklingen af klassificering og etikettering af kemiske stoffer, på CNRS's 

CLP System AB has developed and marketed state of the art products and services for over 20 years. The aim of CLP regulation is to protect workers, consumers and environment by clearly labeling particular chemicals potential hazards.Among the fundamental  6 Dec 2013 The CLP Regulation ensures that the hazards posed by certain chemicals are clearly explained to workers and consumers in the EU through  14 Nov 2014 From 1 June 2015, the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation will be the only legislation to apply to the classification and  24 Aug 2015 Candle Making for Beginners: http://myoc.co/MYOCYT10A brief introduction to the CLP Regulations recently made mandatory in Europe  2 Aug 2017 THE CLP REGULATIONCLP stands for Classification, Labelling and Packaging. The CLP Regulation is a European Union regulation from  11 Feb 2012 It contains the list of legally binding harmonised classifications (Table 3.1 of Annex VI to the CLP Regulation). The inventory has been  DSD KLASSIFICERING: Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 Xi; R36. CLP KLASSIFICERING: Acute tox.

Kurs om CLP, klassificering och märkning av kemiska produkter, torsdagen den 5 oktober i Stockholm. KTF Utbildning välkomnar alla som 

Enligt REACH-förordningen  CLP klassificering: Inte klassificerad som farlig. 2.1.2. Denna beredning har blivit klassificerad och märkt enligt 1999/45/EG.

De skal også emballeres forsvarligt. Dette faktaark beskriver reglerne for klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger i henhold til CLP forordningen, EF nr. 1272/2008. FAKTA. En förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och. blandningar (CLP) gäller i EU sedan den 20 januari2009.